top of page

PERSONAL DATA PROTECTION LAW NO. 6698 (“KVKK”) WEBSITE CLARIFICATION TEXT

İşbu Aydınlatma Metni, Cihannüma Mah. Mehmet Ali Bey Sok. No:8 Beşiktaş, İstanbul adresinde mukim Veri Sorumlusu Plaş Plastik Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) olarak; internet sitemiz ve info maili aracılığıyla tarafınızca yapılan başvuru, öneri veya şikayetler kapsamında elde edilen kişisel veriler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında koruma altındadır. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin Politikaları http://www.plas.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi/kisisel-verilerin-korunmasi-ve-islenmesi-politikasi adresinde yer almaktadır.   İşleme; KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.      KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ Şirketimiz tarafından sunulan hizmet ve ürünlere ilişkin web sitemizin https://www.plas.com.tr/iletisim  sekmesi üzerinden ve/veya info maili(bilgi@plas.com.tr) aracılığıyla yapılan başvuru, öneri ve şikayetler için tarafımızla iletişime geçen kişilerin kişisel verileri Şirketimizce işlenmektedir. Tarafınıza ait temin edilmesi muhtemel, kişisel veri tanımına giren her türlü veri ticari faaliyetlerin sürdürülebilmesi amacıyla sözleşmenin kurulması ve ifası, veri sorumlusunun basiretli bir tacir olarak iletişim kurmak suretiyle gelen talepleri karşılaması meşru menfaatine dayalı olarak ve bu hukuki sebepler ile Şirketimiz tarafından işlenmektedir.   B. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından aşağıdaki amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir: •    Soru ve taleplere cevap verebilmek ve takip edebilmek, •    İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve gerektiğinde ilgili kişiyle iletişime geçebilmek, •    İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, •    Ürün veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, •    Ürün veya hizmetlerin satış süreçlerinin yürütülmesi, •    Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, •    Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilmesi halinde bilgi vermek, •    Sair her türlü yasal zorunlulukları yerine getirmek.   C. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ Şirketimiz, kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenecek  ancak aşağıdaki hallerde ve belirtilen 3. Kişilerle paylaşılacaktır. •    Bilgi Teknolojileri ve internet sitesi teknik desteği aldığımız yazılım şirketine, •    İlgili mevzuat gereği Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve benzeri yetkili kamu kuruluşlarına, •    Mahkeme, Savcılık, Emniyet gibi adli ve idari mercilerden talep edilmesi ve herhangi bir dava süreci olması halinde bu mercilere, •    Hukuki bir ihtilaf vuku bulması halinde veya danışmanlık amacıyla Şirketimiz avukatlarına veya danışmanlarına.   D. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde yer verilen haklarını ve taleplerini http://www.plas.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi/ilgili-kisi-basvuru-formu adresinde yer alan Başvuru Formunda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle bildirebilecektir. 6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimize aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir: (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

bottom of page